Mikkelin nuoret digin avulla duuniin ja koulutuksen äärelle

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Digillä duuniin! -hanke tuki syrjäseuduilla asuvien nuorten työ- ja opiskelupaikan löytämistä aivan uudenlaisella tavalla heidän omassa elinympäristössään. Hankkeen pääasiallinen nuorten ikähaarukka oli alle 30-vuotiaat (15–29-vuotiaat) nuoret.

Useissa kansallisissa tutkimuksissa on havaittu, että koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääminen on Suomessa etenkin suuri riski nuorille miehille. OECD:n uusimman tutkimuksen mukaan Suomessa nuorten miesten syrjäytyminen on huolestuttavan suurta jopa kansainvälisellä tasolla, sillä yli viidennes 20–24-vuotiaista nuorista miehistä on täysin työelämän tai koulutuksen ulkopuolella.

Etenkin Etelä-Savossa Mikkelin seudulla nuorisotyöttömyys on korkeaa. Maaseudulla ja syrjäseuduilla työpaikkoja on vähän, mutta nuoret eivät myöskään ole valmiita muuttamaan pois kotipaikkakunnaltaan kaupunkeihin tai maakunnan ulkopuolelle. Tällaisilla nuorilla on suurempi riski syrjäytyä yhteiskunnasta ja työelämässä, ja he tarvitsevat erityistukea niin työelämätaitojen kuin yrittäjyyden kanssa.

Hanke kehitti nuorten työllisyyttä tukevia palveluita digitaalisuuden kautta, pelillistämällä, yrittäjyyskasvatuksella ja sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoiminnalla.

Tämä Etelä-Savon alueellinen hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön puitteissa. Hankkeen hallinnassa olivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ja osastoteuttajana Otavia. Digillä duuniin! -hankkeen yrittäjyyskasvatuksesta ja sen valmennuksesta vastasi Xamkin Pienyrityskeskus.

Hankkeen tavoitteet

Digillä duuniin! -hankkeen tarkoituksena oli tarjota syrjäseuduilla asuville nuorille monipuolista ryhmätoimintaa sekä työelämä- kuin yrittäjyysvalmennusta. Yksi hankkeen tavoitteista oli toteuttaa verkossa toimivan nuorten työpajan pilotti, sekä kehittää työelämäpalveluita pelipedagogiikalla. 

Hankkeen toimet tukivat nuorten pääsyä työllisyyttä tukeviin palveluihin. Lisäksi sen aikana järjestettiin myös nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisilla lisäkoulutusta ja -tukea. Koulutuksien ja tuen tavoitteena oli tukea nuorten kanssa ammatikseen työskentelevien valmiuksia ja osaamista, sekä kehittää yhdessä nuorten työllisyyttä tukevia palveluita digitaalisuutta ja pelillistämistä hyödyntäen.

Miten hanke tuki nuoria?

Digillä duuniin! -hankkeessa nuorille suunnatut toimenpiteet jakautuivat työllisyyttä edistävien sosiaalisen vahvistamiseen toimenpiteisiin ja työllistymistä suoraan tukeviin palveluiden kehittämiseen. 

Sosiaaliseen vahvistamisen toimenpiteet pohjautuivat niin sanottuun myönteisen tunnistamiseen teoriaan, jossa korostuu kolme nuorten kanssa työskentelemisen osapuolta: tutustuminen, tunnustaminen ja tukeminen. 

Työllisyyspalveluiden kehittämisessä painotettiin digitaalisuutta, pelillisyyttä ja kokeilukulttuurin lisäämistä palveluissa. 

Molempien näiden tarkoituksena on lisätä niin nuorten osaamisen opinnollistamista, yhdistystoimintaa kuin kansalaisvaikuttamista.

Pääasialliset toimenpiteet hankkeessa olivat:

 • ITU-perusryhmätoiminta
 • Löydä oma tarinasi -ryhmätoiminta
 • Nuorten vertaisohjaajakoulutus
 • Verkossa toimivan nuorten työpajan pilotointi
 • Työllisyyttä tukevan yksilö- ja ryhmävalmennuksen malli
 • Työllisyyttä tukevien verkko- ja mobiilipelien kehittäminen ja testaaminen
 • Vertaisohjattu ja ammattilaisten tukema yrittäjyysvalmennus

Hankkeen myötä syrjäseutujen nuorilla on samanlaiset mahdollisuudet työllisyys-, koulutus- ja muiden palveluiden saatavuudessa. Palvelujärjestelmä on maantieteellisesti kattava ja yhdenvertainen, sekä nuoret voivat hyödyntää työllistymistä tukevia palveluita ajasta ja paikasta riippumatta.

Hankkeen tulokset

Hanke toteutettiin vuosien 2017 ja 2020 välisenä aikana. 

Osassa hankkeen paikkakunnista oli mukana todella sitoutuneita nuoria, joiden kanssa Digillä duuniin! löysi menetelmien avulla muotonsa. Sitoutumisen taso vaihteli suuresti paikkakuntien välillä. 

Etenkin COVID-19 pandemian aikana hankkeessa sovellettiin uusia etätyöskentelyn tarjoamia mahdollisuuksia, verkon yli toteutetuissa työpajatoiminnossa ja -valmennuksissa eri paikkakuntien nuoret työskentelivät yhdessä. 

Pelillistämisen osalta nuoret osallistuivat niin kehittämistyöhön, jonka avulla valmistui työelämäroolipeli ja ITU-toimintaan liittynyt korttipeli. Yrittäjyyskasvatuksessa onnistuttiin tekemään pieniä koekiluja, joissa nuoret olivat mukana niin suunnittelemassa kuin osallistujina. 

Digillä duuniin! -hankkeesta https://www.theseus.fi/handle/10024/261305 on julkaistu Susan Erikssonin tekemä opinnäytetyö Digital applications in youth employment services (2019).

Digillä duuniin tukemassa Mikkelin alueen nuorisoa

Digillä duuniin! -hankkeessa tuettiin Etelä-Savon nuorisoa koulutus- ja työpaikan löytämisessä. Hanke alkoi kesäkuussa 2017 ja päättyi toukokuussa 2020.

Miksei Oy tukee Mikkelin alueen yrityksiä ja hankkeita

Miksei Oy on Mikkelin alueen kehitysyhtiö, jonka tarkoituksena on tarjota seudun yrittäjille tukea ja lisätä Mikkelin alueen elinvoimaa. Yhtiön tunnus onkin, että kun sinä menestyt, myös Mikkeli menestyy.

Kehitysyhtiön toiminta jakautuu kolmeen alueeseen: yrityspalveluihin, tulevaisuuden tukemiseen ja matkailukaupunkiin.

Yritysten tukeminen

Miksei Oy auttaa kasvuhakuisia Mikkelin talousalueen yrityksiä pääsemään tavoitteeseensa. Käytännössä tämä tapahtuu muun muassa auttamalla yrityksiä löytämään osaavaa työvoimaa ja kontakteja niin kotimaasta kuin ulkomailta, sekä hankkimaan kasvua edellyttävää osaamista ja resursseja. Yhtiö osaa neuvoa myös julkisen ja yksityisen rahoituksen lähteistä ja niiden vaatimuksista. 

Start up -yrityksille, joiden toiminta perustuu uudenlaiseen liikeideaan tai toimintapaan Miksei tarjoaa erityistä tukea kasvuvalmennuksen avulla.

Lisäksi jo olemassa oleville yrityksille, Miksei auttaa löytämään sijoittumispaikan. Sijoittumista harkitseville yrityksille se tarjoaa kokoamaan kaiken päätökseen tarvittavan tiedon. Se käyttää apunaan Yritys-Suomen yhteistyöverkostoa, minkä piiriin kuuluu useita keskeisiä yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia.

COVID-19 pandemian aiheuttamat haasteet on huomattu myös Miksei Oy:ssä. Koronaviruksen leviäminen ja sen torjuminen on ollut tapetilla viimeisen pari vuotta ja se vaikuttaa vahvasti myös yritysten toimintaan. 

Etenkin Etelä-Savossa on vahvistettu yritysten talousneuvonnan resursseja pandemian aikaan. Kehitysyhtiö Miksei tuottaa seudullista puhelinneuvontaan muun muassa yrityksen rahoitus- ja talousasioissa. Yhtiöllä on käytössään laaja seudulla toimivien konsulttien verkosto, joka on lupautunut antamaan konkreettista ja maksutonta apua.

Tulevaisuuden Mikkeli

Mikkelin tulevaisuutta rakennetaan parhaillaan. Tulevaisuudessa Mikkelin kaupunkialueen ja uusien yritysalueiden kehitykseen investoidaan kaupunkiin, valtion ja yritysten toimijoiden taholta lähes 600 miljoonaa euroa – merkittävä osa projekteista on jo täyttä höyryä käynnissä.

Tulevaisuuden varalle tehtävät investoinnit kohdistuvat muun muassa tiestön parantamiseen, terveydenhuoltoalalle, sahoille, EcoSairilan teollisuusalueelle, sekä Visulahteen kaupan ja logistiikan alueelle. 

Suurin yksittäinen tulevaisuuden investointi on Mölnlycke Oy:n 60 miljoonan euron investointi leikkaussali- ja haavanhoitotuotteiden tehtaan laajennukseen.

Hankkeen piiriin kuuluvat:

 • EcoSairila
 • Memory Campus
 • Visulahti
 • Lentoasema
 • Hankintatoimen kehittäminen
 • Matkailukaupunki
 • Muita tulevaisuusprojekteja

Matkailun Mikkeli

Miksei Oy tukee myös Mikkelin seudun matkailuneuvontaa. Tarkoituksena on tukea Mikkelin seudun seitsemän kunnan – Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan – muodostamaa matkailualuetta. 

Seudun talousalueella suu lähes 80 000 vakituista asukasta, ja seudulla oli vuoden 2013 tilastoinnin mukaan yli 29 000 loma-asuntoa. 

Alue kuuluu Suomen merkittävimpiin vapaa-ajanviettoalueisiin – esimerkiksi Puumalan väkiluku jopa kolminkertaistuu kesäsesongin ajaksi. Mikkelin kaupunki nousi vuoden 2014 alusta Suomen suurimmaksi mökkikunnaksi.

Hankkeet

Miksei Oy:llä on käynnissä laaja-alaisesti useita erilaisia hankkeita seudun alueen yritysten kehittämiseen ja tulevaisuutta ajatellen.

 • Etelä-Savon turvallisuusklusterin ja turvallisuusalan kehittämishanke
 • Biohiilen uudet käyttökohteet rakennusmateriaalina
 • Mikkeli Events
 • Saimaa Food & Tourism -kehittämisalustan selvityshanke
 • Juvan ja Mikkelin logistiikkakeskusten selvityshanke
 • Rebuild Business
 • Mikkelin matkailukohteiden ja Saimaan saavutettavuuden parantaminen
 • Lakesaimaa.fi
 • Rapurc
 • Kestävä kansainvälinen historiamatkailu
 • City Loops – closing the material loops
 • Biotalous ja Cleantech miniklusteri
 • Digitoinnin ammattilaiseksi
 • GeoNaCu Saimaa
 • ReissuEllu
 • Memoriaali – Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelun kehittäminen Memory Campuksessa
 • D.O. Saimaa – Food & Culture
 • Business in Biotechnology and Circular Economy
 • Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi
 • Visit Saimaa 2
 • Digipottaat – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan
 • Green Energy Regional Markets Development
 • Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen
 • Erasmus for Young Entrepreneurs 

Miksei Oy: Apua ja tukea Mikkelin seudun yrityksille

Miksei Oy eli Miksei Mikkeli tarjoaa laaja-alaisesti tukea niin start up kuin kasvuyrityksille Mikkelin seudulla.

Siirry sivun alkuun