Mikkelin nuoret digin avulla duuniin ja koulutuksen äärelle

opiskelija tietokone

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Digillä duuniin! -hanke tuki syrjäseuduilla asuvien nuorten työ- ja opiskelupaikan löytämistä aivan uudenlaisella tavalla heidän omassa elinympäristössään. Hankkeen pääasiallinen nuorten ikähaarukka oli alle 30-vuotiaat (15–29-vuotiaat) nuoret.

Useissa kansallisissa tutkimuksissa on havaittu, että koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääminen on Suomessa etenkin suuri riski nuorille miehille. OECD:n uusimman tutkimuksen mukaan Suomessa nuorten miesten syrjäytyminen on huolestuttavan suurta jopa kansainvälisellä tasolla, sillä yli viidennes 20–24-vuotiaista nuorista miehistä on täysin työelämän tai koulutuksen ulkopuolella.

Etenkin Etelä-Savossa Mikkelin seudulla nuorisotyöttömyys on korkeaa. Maaseudulla ja syrjäseuduilla työpaikkoja on vähän, mutta nuoret eivät myöskään ole valmiita muuttamaan pois kotipaikkakunnaltaan kaupunkeihin tai maakunnan ulkopuolelle. Tällaisilla nuorilla on suurempi riski syrjäytyä yhteiskunnasta ja työelämässä, ja he tarvitsevat erityistukea niin työelämätaitojen kuin yrittäjyyden kanssa.

Hanke kehitti nuorten työllisyyttä tukevia palveluita digitaalisuuden kautta, pelillistämällä, yrittäjyyskasvatuksella ja sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoiminnalla.

Tämä Etelä-Savon alueellinen hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön puitteissa. Hankkeen hallinnassa olivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ja osastoteuttajana Otavia. Digillä duuniin! -hankkeen yrittäjyyskasvatuksesta ja sen valmennuksesta vastasi Xamkin Pienyrityskeskus.

Hankkeen tavoitteet

Digillä duuniin! -hankkeen tarkoituksena oli tarjota syrjäseuduilla asuville nuorille monipuolista ryhmätoimintaa sekä työelämä- kuin yrittäjyysvalmennusta. Yksi hankkeen tavoitteista oli toteuttaa verkossa toimivan nuorten työpajan pilotti, sekä kehittää työelämäpalveluita pelipedagogiikalla. 

Hankkeen toimet tukivat nuorten pääsyä työllisyyttä tukeviin palveluihin. Lisäksi sen aikana järjestettiin myös nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisilla lisäkoulutusta ja -tukea. Koulutuksien ja tuen tavoitteena oli tukea nuorten kanssa ammatikseen työskentelevien valmiuksia ja osaamista, sekä kehittää yhdessä nuorten työllisyyttä tukevia palveluita digitaalisuutta ja pelillistämistä hyödyntäen.

Miten hanke tuki nuoria?

Digillä duuniin! -hankkeessa nuorille suunnatut toimenpiteet jakautuivat työllisyyttä edistävien sosiaalisen vahvistamiseen toimenpiteisiin ja työllistymistä suoraan tukeviin palveluiden kehittämiseen. 

Sosiaaliseen vahvistamisen toimenpiteet pohjautuivat niin sanottuun myönteisen tunnistamiseen teoriaan, jossa korostuu kolme nuorten kanssa työskentelemisen osapuolta: tutustuminen, tunnustaminen ja tukeminen. 

Työllisyyspalveluiden kehittämisessä painotettiin digitaalisuutta, pelillisyyttä ja kokeilukulttuurin lisäämistä palveluissa. 

Molempien näiden tarkoituksena on lisätä niin nuorten osaamisen opinnollistamista, yhdistystoimintaa kuin kansalaisvaikuttamista.

Pääasialliset toimenpiteet hankkeessa olivat:

  • ITU-perusryhmätoiminta
  • Löydä oma tarinasi -ryhmätoiminta
  • Nuorten vertaisohjaajakoulutus
  • Verkossa toimivan nuorten työpajan pilotointi
  • Työllisyyttä tukevan yksilö- ja ryhmävalmennuksen malli
  • Työllisyyttä tukevien verkko- ja mobiilipelien kehittäminen ja testaaminen
  • Vertaisohjattu ja ammattilaisten tukema yrittäjyysvalmennus

Hankkeen myötä syrjäseutujen nuorilla on samanlaiset mahdollisuudet työllisyys-, koulutus- ja muiden palveluiden saatavuudessa. Palvelujärjestelmä on maantieteellisesti kattava ja yhdenvertainen, sekä nuoret voivat hyödyntää työllistymistä tukevia palveluita ajasta ja paikasta riippumatta.

Hankkeen tulokset

Hanke toteutettiin vuosien 2017 ja 2020 välisenä aikana. 

Osassa hankkeen paikkakunnista oli mukana todella sitoutuneita nuoria, joiden kanssa Digillä duuniin! löysi menetelmien avulla muotonsa. Sitoutumisen taso vaihteli suuresti paikkakuntien välillä. 

Etenkin COVID-19 pandemian aikana hankkeessa sovellettiin uusia etätyöskentelyn tarjoamia mahdollisuuksia, verkon yli toteutetuissa työpajatoiminnossa ja -valmennuksissa eri paikkakuntien nuoret työskentelivät yhdessä. 

Pelillistämisen osalta nuoret osallistuivat niin kehittämistyöhön, jonka avulla valmistui työelämäroolipeli ja ITU-toimintaan liittynyt korttipeli. Yrittäjyyskasvatuksessa onnistuttiin tekemään pieniä koekiluja, joissa nuoret olivat mukana niin suunnittelemassa kuin osallistujina. 

Digillä duuniin! -hankkeesta https://www.theseus.fi/handle/10024/261305 on julkaistu Susan Erikssonin tekemä opinnäytetyö Digital applications in youth employment services (2019).

Digillä duuniin tukemassa Mikkelin alueen nuorisoa

Digillä duuniin! -hankkeessa tuettiin Etelä-Savon nuorisoa koulutus- ja työpaikan löytämisessä. Hanke alkoi kesäkuussa 2017 ja päättyi toukokuussa 2020.

Mikkelin nuoret digin avulla duuniin ja koulutuksen äärelle
Siirry sivun alkuun